ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (WEBEX)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (WEBEX)

Επιλέξτε το μάθημα την αντίστοιχη ημέρα και ώρα για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική τάξη με τους κωδικούς του ΠΣΔ.

ΤΜΗΜΑ: Α1

ΗΜ/ΩΡΕΣ

1η

8:05–8:50

2η

9:00–9:45

3η

9:50–10:35

4η

10:40–11:20

5η

11:30–12:10

6η

12:15–12:55

7η

13:00–13:40

ΔΕΥ

ΑΡΧ

Χονδραντώνη

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΠΛΗΡ

Κοροξενός

ΙΣΤ

Κουτσού

ΑΡΧΜΕ

Χονδραντώνη

ΓΕΡ

Καραγκ.

ΤΡΙ

ΓΛΩΣ

Κουτσού

ΦΥΣ

Γκώγκος

ΑΓΓ

Ντιντιλά

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΓΕΩ

Γκώγκος

ΤΕΤ

ΟΙΚΙΑΚ

Μαυρίδου

ΙΣΤ

Κουτσού

ΓΥΜ

Τηλαβερίδης

ΓΥΜ

Τηλαβερίδης

ΤΕΧ

Μαυρίδου

ΠΕΜ

ΛΟΓ

Κουτσού

ΑΡΧ

Χονδραντώνη

ΓΕΡ

Καραγκ.

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΑΡΧΜΕ

Χονδραντώνη

ΒΙΟΛ

Μαυρίδου

ΚΑΛ

Τριανταφ.

ΠΑΡ

ΓΛΩΣ

Κουτσού

ΓΛΩΣ

Κουτσού

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΑΓΓ

Ντιντιλά

ΛΟΓ

Κουτσού

ΠΛΗΡ

Κοροξενός

ΜΟΥ

Παπαχρ.

 

ΤΜΗΜΑ: Α2

ΗΜ/ΩΡΕΣ

1η

8:05–8:50

2η

9:00–9:45

3η

9:50–10:35

4η

10:40–11:20

5η

11:30–12:10

6η

12:15–12:55

7η

13:00–13:40

ΔΕΥ

ΤΕΧ

Μαυρίδου

ΜΑΘ

Κοροξενός

ΓΕΡ

Καραγκιόζογλου

ΒΙΟΛ

Μαυρίδου

ΙΣΤ

Κουτσού

ΤΡΙ

ΑΓΓΛ

Ντιντιλά

ΓΥΜ

Τηλαβερίδης

ΦΥΣ

Γκώγκος

ΓΛΩΣ

Κουτσού

ΓΛΩΣ

Κουτσού

ΤΕΤ

ΜΑΘ

Κοροξενός

ΜΑΘ

Κοροξενός

ΟΙΚΙΑΚ

Μαυρίδου

ΙΣΤ

Κουτσού

ΠΛΗΡ

Κοροξενός

ΑΡΧΜΕ

Χονδραντώνη

ΓΥΜ

Τηλαβερίδης

ΠΕΜ

ΑΡΧ

Χονδραντώνη

ΓΛΩΣΣ

Κουτσού

ΓΕΩ

Γκώγκος

ΑΡΧΜΕ

Χονδραντώνη

ΛΟΓ

Κουτσού

ΚΑΛ

Τριανταφύλλου

ΠΑΡ

ΜΟΥ

Παπαχρήστου

ΑΓΓ

Ντιντιλά

ΛΟΓ

Κουτσού

ΓΕΡ

Καραγκιόζογλου

ΠΛΗΡ

Κοροξενός

ΑΡΧ

Χονδραντώνη

ΜΑΘ

Κοροξενός

 

ΤΜΗΜΑ: Β1

ΗΜ/ΩΡΕΣ

1η

8:05–8:50

2η

9:00–9:45

3η

9:50–10:35

4η

10:40–11:20

5η

11:30–12:10

6η

12:15–12:55

7η

13:00–13:40

ΔΕΥ

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΑΡΧ

Παπαδοπούλου

ΤΕΧ

Μαυρίδου

ΛΟΓ

Παπαδοπούλου

ΙΣΤ

Καραγκιόζογλου

ΓΕΩ

Πράσσας

ΤΡΙ

ΓΥΜ

Τηλαβερίδης

ΑΡΧΜΕ

Κουτσού

ΙΣΤ

Καραγκιόζογλου

ΓΕΡ

Καραγκιόζογλου

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΓΛΩΣ

Παπαδοπούλου

ΤΕΤ

ΦΥΣ

Γκώγκος

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΠΛΗΡ

Κοροξενός

ΓΕΡ

Καραγκιόζογλου

ΧΗΜ

Γκώγκος

ΑΡΧ

Παπαδοπούλου

ΠΕΜ

ΦΥΣ

Γκώγκος

ΚΑΛ

Τριανταφύλλου

ΑΡΧΜΕ

Κουτσού

ΛΟΓ

Παπαδοπούλου

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΠΑΡ

ΓΕΩ

Πράσσας

ΓΥΜ

Τηλαβερίδης

ΓΛΩΣ

Παπαδοπούλου

ΒΙΟΛ

Μαυρίδου

ΜΟΥ

Παπαχρήστου

 

ΤΜΗΜΑ: Β2

ΗΜ/ΩΡΕΣ

1η

8:05–8:50

2η

9:00–9:45

3η

9:50–10:35

4η

10:40–11:20

5η

11:30–12:10

6η

12:15–12:55

7η

13:00–13:40

ΔΕΥ

ΑΡΧ

Κουτσού

ΓΕΡ

Καραγκιόζογλου

ΑΡΧΜΕ

Κουτσού

ΓΕΩ

Πράσσας

ΛΟΓ

Παπαδοπούλου

ΤΡΙ

ΦΥΣ

Γκώγκος

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΓΕΩ

Πράσσας

ΓΛΩΣ

Παπαδοπούλου

ΙΣΤ

Καραγκιόζογλου

ΓΕΡ

Καραγκιόζογλου

ΤΕΤ

ΑΡΧ

Κουτσού

ΦΥΣ

Γκώγκος

ΧΗΜ

Γκώγκος

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΑΡΧΜΕ

Κουτσού

ΓΥΜ

Τηλαβερίδης

ΠΕΜ

ΛΟΓ

Παπαδοπούλου

ΙΣΤ

Καραγκιόζογλου

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΤΕΧ

Μαυρίδου

ΚΑΛ

Τριανταφύλλου

ΠΑΡ

ΒΙΟΛ

Μαυρίδου

ΜΟΥ

Παπαχρήστου

ΠΛΗΡ

Κοροξενός

ΓΛΩΣ

Παπαδοπούλου

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΓΥΜ

Τηλαβερίδης

 

ΤΜΗΜΑ: Γ1

ΗΜ/ΩΡΕΣ

1η

8:05–8:50

2η

9:00–9:45

3η

9:50–10:35

4η

10:40–11:20

5η

11:30–12:10

6η

12:15–12:55

7η

13:00–13:40

ΔΕΥ

ΧΗΜ

Γκώγκος

ΑΡΧΜΕ

Χονδραντώνη

ΛΟΓ

Χονδραντώνη

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΦΥΣ

Γκώγκος

ΠΛΗΡ

Κοροξενός

ΤΡΙ

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΓΛΩΣ

Χονδραντώνη

ΑΡΧ

Παπαδοπούλου

ΑΓΓ

Ντιντιλά

ΓΥΜ
Τηλαβερίδης

ΤΕΤ

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΑΡΧΜΕ

Χονδραντώνη

ΙΣΤ

Παπαδοπούλου

ΛΟΓ

Χονδραντώνη

ΑΡΧ

Παπαδοπούλου

ΠΕΜ

ΚΑΛ

Τριανταφύλλου

ΙΣΤ
Παπαδοπούλου

ΤΕΧ

Μαυρίδου

ΦΥΣ

Γκώγκος

ΓΕΡ

Καραγκιόζογλου

ΓΑΛ

Παπαδ. Ζ

ΓΕΡ
Καραγκιόζογλου

ΓΑΛ

Παπαδ. Ζ

ΠΑΡ

ΑΓΓ

Ντιντιλά

ΜΑΘ
Μιχαλόπουλος

ΓΛΩΣ
Χονδραντώνη

ΓΥΜ
Τηλαβερίδης

ΒΙΟΛ

Μαυρίδου

ΜΟΥ

Παπαχρήστου

 

ΤΜΗΜΑ: Γ2

ΗΜ/ΩΡΕΣ

1η

8:05–8:50

2η

9:00–9:45

3η

9:50–10:35

4η

10:40–11:20

5η

11:30–12:10

6η

12:15–12:55

7η

13:00–13:40

ΔΕΥ

ΑΡΧ

Παπαδοπούλου

ΦΥΣ

Γκώγκος

ΧΗΜ

Γκώγκος

ΠΛΗΡ

Κοροξενός

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΤΡΙ

ΛΟΓ

Χονδραντώνη

ΙΣΤ

Παπαδοπούλου

ΓΥΜ

Τηλαβερίδης

ΓΛΩΣ

Χονδραντώνη

ΑΡΧΜΕ

Χονδραντώνη

ΤΕΤ

ΑΓΓ

Ριζοπούλου

ΑΓΓ

Ριζοπούλου

ΑΡΧΜΕ

Χονδραντώνη

ΒΙΟΛ

Μαυρίδου

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΠΕΜ

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΦΥΣ

Γκώγκος

ΑΡΧ

Παπαδοπούλου

ΚΑΛ

Τριανταφύλλου

ΓΑΛ

Παπαδ. Ζ

ΓΕΡ

Καραγκιόζογλου

ΓΑΛ

Παπαδ. Ζ

ΓΕΡ

Καραγκιόζογλου

ΠΑΡ

ΜΑΘ

Μιχαλόπουλος

ΤΕΧ

Μαυρίδου

ΜΟΥ

Παπαχρήστου

ΓΛΩΣ

Χονδραντώνη

ΓΥΜ

Τηλαβερίδης

ΙΣΤ

Παπαδοπούλου

ΛΟΓ

Χονδραντώνη

 

 
 
 

About the author

More posts by