Προεδρείο 2018 – 2019

 

α/α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
1. Πρόεδρος
2. Αντιπρόεδρος
3. Γενικός γραμματέας
4. Ειδική γραμματέας
5. Ταμίας
6. Μέλη
7. Μέλη